Gizlilik Politikamız

Gizlilik Politikamız ve Kişisel Verilerin Korunmasına Yaklaşımımız

01 AMAÇ

Sia Araştırma Danışmanlık ve Eğitim şirketi (“Sia”) olarak; gerek çalışanlarımız gerekse araştırma çalışmalarımız sırasında temas ettiğimiz ya da web sitemizi ziyaret eden veya bizimle elektronik olarak iletişim kuran herkesin kişisel verilerini korumaya karşı yapılan uygulamaları açıklamaktır.

Sia burada paylaştığı Gizlilik Politikası hükümleri doğrultusunda, kişisel verilerin korunması ve güvenliği ile ilgili bütün sorumluluğu üstlendiğini kabul etmektedir.

Sia; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca tüm kanun ve yönetmeliklere uyacak ve bu gereklilikleri yerine getirmek için gerektiği zaman ilave prosedürler, standartlar, politika ve iç yönergeleri uygulamaya koyacaktır.

Sia, çalışanlarının, sahada anket yapılan tüketicilerin, tüm SİA yüklenicilerinin, tedarikçilerinin, temsilcilerinin, geçici işçilerinin(freelans ve stajyerler) ve SİA adına hareket eden diğer tüm tarafların (beraberce “Üçüncü Kişiler”) SİA’nin kendi elektronik sistemlerini veya kendi veri yönetimi araçlarını kullanıyor olmaları fark etmeksizin bildirimde belirtilen ilkelere bağlı kalmasını beklemektedir.

SİA, SİA operasyonlarını desteklemek için birlikte çalıştıkları tüm Üçüncü Kişilerin bu bildirime ve her türlü geçerli ek spesifik standartlar ve prosedürlere uymasını sağlamakla yükümlüdür

Sia; Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması ya da diğer biçimlerde işlenmesi bakımından aşağıda yer alan ilkelere olarak uygun davranacağını taahhüt eder:

02 İLKELER

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde;

 • Kişisel verileriniz her zaman hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, doğru bir biçimde işlenecektir.
 • Kişisel verileriniz rızanızın alınması suretiyle ya da mevzuatta öngörülen diğer hallerde işlenebilecek ve/ veya üçüncü kişilere aktarılabilecektir.
 • Kişisel verileriniz belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenebilecektir.
 • Kişisel verileriniz anılan amaçlarla sınırlı ve bağlantılı olarak toplanacak ve ölçülü biçimde işlenecektir.
 • Kişisel verilerinizi gerektiğinde güncelleme olanağı tarafınıza sağlanacaktır.
 • Kişisel verileriniz işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.

03 KAPSAMI

Bu Gizlilik Politikası Sia’da çalışan personeli, Sia’ya araştırma verenler tarafından sağlanan verileri, Sia’nın gerçekleştirdiği araştırmalar sırasında elde ettiği verileri, Sia ile çalışan 3. Parti firmaların verilerini ve web sitesi ziyareti sırasında ve elektronik iletişim ile elde edilebilecek verileri ya da diğer kaynaklardan sağlanan verileri kapsamaktadır.

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

04 KİŞİSEL VERİLER

Kişisel Verilerin Elde Edilmesi

Sia Gizlilik Politikası’nda “kişisel veri” kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi veya bilgi parçalarını ifade eder. Bunlar adınız, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, T.C. Kimlik numaranızı vb. bilgileri içerir. Bunun yanı sıra, araç ve plaka ya da şasi bilgileri, banka bilgileri, aile durum bilgileri, yaşam tarzına dair tercihler, alışveriş alışkanlıkları, ses ve görüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi de ifade etmektedir.

Bu veriler;

 • hem araştırma kapsamında random yada listeli çalışmalardan elde edilen denek/latılımcı verileridir.
 • Hemde Sia bünysine çalışan yada çalışmak için başvuru yapan kişilerden toplanan verilerdir.
 • Araştırma Veren Tarafından Paylaşılan Veriler.

Yaptığımız işin gereği olarak, Sia’nın müşterileri, rızasını aldığı müşterilerin ya da tüketicilerinin kişisel verilerini bizimle paylaşabilmektedir ve bu veriler tarafımızca amacına uygun olarak işlenmektedir

Yukarıda sözü geçen bilgilere ilaveten ;

 • Araç ve plaka ya da şasi bilgileri
 • Aile durum bilgileri
 • Yaşam tarzına dair tercihler
 • Alışveriş alışkanlıkları
 • Ses ve görüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi de ifade etmektedir.

B- Aday görüşmelerinden elde edilen ve/veya çalışanlara ait veriler Şirket, aşağıdaki hizmetleri ve/veya faaliyetleri de içeren ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, başvuruyu işleme koyma, işe alma, personel alımı ve yeni işe alım işlemleri için Aday Kişisel Bilgilerini kullanabilir:

 • Başvuru yapanın becerilerini, niteliklerini ve ilgi alanlarını Sia’nın kariyer fırsatlarına göre değerlendirmek
 • Sia’daki mevcut ve/veya gelecekteki kariyer fırsatları hakkında basvuru yapan ile haberleşmek
 • Başvuru yapanın işe alım için uygunluğunu doğrulama
 • Bir iş teklifinin kabul edilmesi üzerine, yeni bir çalışan olarak katılımını kolaylaştırma
 • Çeşitliliğe sahip bir çalışma yeri muhafaza edebilmek için işe alma uygulamalarını  sürekli şekilde iyileştirmek
 • Hukuki bir davanın veya diğer yasal süreçlerin bir parçası olarak geçerli kanunlar, düzenlemeler ve talepler ile uyumlu olmak

Buna göre aşağıda sıralanmış olan veriler gerek başvuruda gerek işe başladıktan sonra istenmekte ve IK da saklı tutulmaktadır.

 • İsim, adres, posta kodu, telefon/cep telefonu numarası, e-posta adresi gibi iletişim bilgileri
 • Referanslar dâhil olmak üzere özgeçmiş bilgisi , hayat hikâyesi, eğitim ve çalışma geçmişi gibi profesyonel ve akademik veriler
 • İşe alındıktan sonra yasal kayıtlar ve sağlık durumu ile ilgili veriler
 • Resim
 • Finansal hesap bilgileri (maaş, seyahat ve gider geri ödeme amaçları için)
 • Herkese açık bilgi
 • Etnik köken ve ırk gibi başvuru sürecinin bir parçası olarak gönüllü olarak paylaşmasını istenen bilgiler
 • Yasal olarak toplanması gereken her türlü kişisel bilgileri içerir.

Aday Kişisel Bilgilerini Nasıl Paylaşırız?

SİA, Aday Kişisel Bilgilerini yalnızca meşru bir iş ilgisine sahip olanlarla paylaşacaktır.

Şirket, Aday Kişisel Bilgilerini ele alırken, Harici Tarafların Şirket tarafından uygulanan eşdeğer düzeydeki korumayı sağlamasını şart koşar. Veri işleyenlerin bu verileri yalnızca bizim talimatlarımıza uygun şekilde işlemelerini ve verileri güvene almalarını sözleşmesel olarak gerekli tutmaktayız. Bu veri işlemcileri, SİA tarafından yetkilendirilenler ve/veya yasal gerekliliklere uymak dışında bilgileri kullanamaz veya ifşa edemez.

Kişisel bilgilerin,kişisel verilerin nasıl işleneceğini SİA’ın kontrol etmeyeceği, SİA’nin işe alım veya işe alıştırma çabaları ile bağlantılı servis sağlayıcılarla doğrudan paylaşılmasını isteneceği belirli durumlar vardır. Bu gibi durumlarda söz konusu tedarikçilerin gizlilik iç yönergelerini ve uygulamalarını okuyup anladığınızdan emin olunması gerekir.

SİA’ın hak ve politikalarını uygulamak veya korumak, şüpheli veya fiili suistimal veya yasa dışı faaliyetlerin araştırılmasına yardımcı olmak üzere ve/veya başka bir şirkete bir SİA şirketinin satışının bir parçası olarak kanuni veya yasal sürecin zorunlu kıldığı ölçüde Aday Kişisel Bilgilerini ifşa edebiliriz.

Gizlilik Haklarınız Nelerdir?

SİA, Aday Kişisel Bilgilerini yalnızca meşru bir iş ilgisine sahip olanlarla paylaşacaktır.

SİA, Aday Kişisel Bilgilerini öncelikle adayın rızasına bağlı olarak işler. Aday Kişisel Bilgilerinin işlenmesinde, işe alım sürecinde herhangi bir zamanda, Sia’ya IK@sia-insight.com adresinden e-posta göndererek, onayını geri alabilir. Onay geri alındıktan sonra Sia artık adayı iş için değerlendiremeye almayacaktır.

Aday her zaman Sia ile iletişime geçerek kendisi hakkında işlenebilecek veya kullanabilecek Aday Kişisel Bilgilerine ulaşma talebinde bulunabilir. IK@sia-insight.com adresinden Sia2ya ulaşarak hatalı, güncel olmayan veya artık gerekli olmayan bilgilerin düzeltilmesini, silinmesini veya kısıtlanmasını isteyebilir.

Kişisel Bilgilerini Ne Kadar Süre Saklıyoruz?

Sia Aday Kişisel Bilgilerini üç (3) yıllık bir süre için saklar. Adaylar, verilerinin üç (3) yıllık süre içinde herhangi bir zamanda silinmesini isteyebilir. Geçerli yasalar tarafından saklama süresi gerektirmedikçe ve/veya yasal talepleri kullanma veya savunma hakkımızla sınırlı olmamak kaydıyla SİA’ın meşru ticari çıkarlarını yerine getirmek gerekmedikçe üç (3) yıllık sürenin sona ermesinden önce silme talebi genelde kabul edilecektir.

Personelin işten ayrılması halinde kişisel özlük dosyaları 10 yıl süre ile saklanmaktadır.

Sizin Tarafınızdan Paylaşılan Veriler

Araştırmalarımız sırasında sizin tarafınızdan paylaşılan kişisel veriler de ayrıca işlenmektedir. Bu veriler, sağlama amacınız doğrultusunda ve bu amaçla sınırlı kalmak kaydıyla kullanılmaktadır.

Diğer Kaynaklardan Elde Edilen Veriler

Eğer paylaşılmasına izin verdiyseniz, diğer kaynaklardan kişisel verilerinizi elde edebiliriz. Buna, kamuya ait veri tabanları ve veri toplayıcıları gibi ticari olarak mevcut kaynaklar ve üçüncü kişilerden gelen bilgiler dahil olabilir.

Otomatik Araçlar Tarafından Toplanan Veriler

Web sitemizi geliştirmek, sitemizi kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla çeşitli teknolojiler kullanılabilmektedir. Bu teknolojiler web sitemizi ziyaret ettiğinizde veya web sitemizle etkileşim kurduğunuzda otomatik veya pasif olarak veri elde etme araçlarıdır. Bu teknolojiye örnek olarak çerezler veya web analizleri gösterilebilir.

Kişisel Verilerin Başkalarına İletilmesi

Kişisel verileriniz rızanız olmaksızın veya mevzuatta öngörülmesi hali dışında üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Bu uygulamanın tek istisnası bilgi toplama çalışmalarının gerçekleştirilmesi için tedarikçilerimiz ile bazı kişisel verilerin paylaşılması zorunluluğudur. Kişisel verilerin paylaşıldığı tüm tedarikçiler ile Gizlilik Sözleşmesi mevcuttur ve çalışmaların sona ermesinden sonra tedarikçilerden kişisel verilerinizin imha edildiğine ve amacı dışında kullanılmayacağına dair yazılı onay alınmaktadır.

Verilerin Saklanma Süresi

Sia, kişisel verilerinizi, söz konusu verilerin elde edilme amaçlarına uygun olan sürece ve/veya ilgili mevzuatta öngörülen belirli bir süre dahilinde güvenli ve korunmuş bir ortamda saklayacaktır.

Şirketimizde izlediğimiz kalite politikası gereği kişisel verilerin saklanma süresi maksimum 6 aydır.

Kişisel verileriniz anonimleştirilerek sınırsız bir süre için saklanabilir.

Anonimleştirilmesi demek, kişinin ad-soyad, mail ,adres TC kimlik numarası, doğum tarihi gibi kişisel olabilecek tüm bilgilerinin silinerek saklanması demektir.

Kişisel Verilerin Güvenliği

Sia kişisel verilerin gizliliği, güvenliği ve bütünlüğünü korumak için gerekli ve makul korumaları sağlamakta, söz konusu verilerin herhangi bir kayba, suistimale ya da değişikliğe karşı korunması için gerekli tüm önlemleri almaktadır.

Kişisel verilerinizi genel olarak Sia veri tabanlarında ya da hizmet sağlayıcılarımız tarafından sağlanan veri tabanlarında saklamaktayız.

Bu veri tabanları Türkiye’deki sunucularda saklanmaktadır. Kişisel verilerinizin ülke dışına aktarılacak olması halinde sizlere bu doğrultuda bildirimde bulunulacaktır.

Bilgi talep etme hakkı

Hakkınızda saklanmış olan kişisel veriler, ilgili verinin çıkış noktası veya ilgili verinin alıcılarına ilişkin olarak dilediğiniz zaman bilgilendirilme hakkına sahipsiniz.

Düzeltme talep etme hakkı

Hakkınızda saklanan kişisel verileri doğrulama, ilgili verilere ek yapma, ilgili verileri silme veya engelleme hakkına sahipsiniz.

Talebinizin tarafımıza ulaşmasından itibaren iki hafta içerisinde talebinizin ne ölçüde karşılacağına veya karşılanıp karşılanamayacağına ilişkin olarak bilgilendirileceksiniz. Herhangi bir sebeple talebinizi karşılayamadığımız durumlarda size bu durum sebepleri ile açıklanacaktır.

Kişisel Verilere Erişim

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili vermiş olduğunuz her türlü onaydan tamamen veya kısmen feragat etme hakkınız bulunmaktadır.

Ayrıca,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek
 • Hangi kişisel verilerin işlendiğini öğrenmek
 • İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını bilmek
 • Yurtiçinde veya yurtdışında verilerin üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve aktarıldılar ise bu üçüncü kişileri ya da kişi kategorilerini öğrenmek
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini istemek
 • Değişmesi halinde güncellenmesini talep etmek
 • İlgili mevzuatta öngörülen hallerde kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesini istemek
 • Düzeltme/silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin, bilgi vermenin imkânsız olmaması veya aşırı güçlüklere neden olmaması şartıyla kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek
 • İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek ve kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini istemek

  hakkınızdır.

İrtibat Bilgileri

Bu Gizlilik Politikası kapsamında yer alan hususlarla ilgili ya da kişisel verilerinizin Sia tarafından nasıl işlendiğiyle ilgili sorularınız veya taleplerinizi bize yazılı olarak iletebilir veya telefonundan bilgi alabilirsiniz.

İletişim bilgilerimiz;

Sia Araştırma Danışmanlık ve Eğitim Ltd.
Adres: Mahir İz Caddesi No: 26 Kat: 1 Altunizade 34662 Üsküdar – İstanbul
e-mail: info@sia-insight.com
Telefon: 0216 325 97 95